Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden E.D.C.

ALGEMENE VOORWAARDEN (E.D.C. Esthers Dance Creation)

1. Inschrijving


1.1. Je inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar;

1.2. Na inschrijving verplicht je je tot betaling van het verschuldigde lesgeld;

1.3. Bij inschrijving zijn er inschrijfkosten á €10,- verschuldigd. Dit bedrag wordt met de eerste betaling geïncasseerd;

1.4. Minderjarigen mogen zich zonder toestemming van ouder(s)/voogd niet inschrijven. Ouder(s)/voogd die een overeenkomst voor minderjarigen aangaan zijn te alle tijde verantwoordelijk voor de algemene voorwaarden wat betreft de inschrijving- en betalingsvoorwaarden.

1.5. De Inschrijving blijft geldig voor de gehele lesperiode. Tijdens schoolvakanties is er geen les, uitgezonderd enkele inhaallessen zoals Pasen Pinksteren en dergelijke. Deze inhaallessen staan vermeld in het les- en vakantierooster.

1.6. De gegevens verstrekt bij de inschrijving worden vertrouwelijk behandelt zie ook onze website voor de privacy verklaring.

2. Betalingswijze


2.1. De studio kent per schooljaar 2 lesperioden van elk 20 lessen, lopende van september tot( begin) februari en van februari tot juli. Er wordt dus tweemaal per jaar lesgeld betaald voor de betreffende lesperiode. Hierbij zijn de mogelijkheden contant of per automatische incasso (SEPA) In geval van SEPA worden er  incassokosten (€ 2,00 )in rekening gebracht. Alleen in geval van SEPA is het tevens mogelijk om in 2 termijnen te incasseren. In dat geval worden tweemaal incassokosten gerekend( € 4,00.) Bij contante betaling het cursusgeld met gepast geld inleveren in een envelop, voorzien van uw naam, lesdag en lestijd.

2.2. Wijzigingen van het IBAN dienen per mail naar info@esthers-dance-creation.nl worden doorgegeven.

2.3. Afwezigheid van een lid tijdens de danslessen ontheft een lid niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde lesgeld en schept voor een lid niet het recht op enige vermindering van het lesgeld.

2.4. Bij niet tijdige betaling ben je in verzuim en moet er naast de achterstallige lesgelden €10,- aan administratiekosten worden betaald.

2.5. Mocht het lesgeld na een maand na eerste incassering nog niet zijn voldaan zal de betreffende leerling de toegang tot de les worden ontzegd, totdat het lesgeld is voldaan. Er kan geen aanspraak gemaakt worden om de gemiste lessen door deze ontzegging in te halen.

2.6 Bij voortijdige beëindiging van de lessen en bij verzuim vindt geen restitutie van lesgeld plaats. In overleg kunnen gemiste lessen in de betreffende cursus worden ingehaald. Het is echter niet mogelijk gemiste lessen te verrekenen met het lesgeld.

2.7. Esthers Dance Creation behoudt zich het recht voor de hoogte van het lesgeld per danscursus te wijzigen.

3. Kortingsregelingen


3.1. Volg je meer dan 1 les per week per persoon, of heb je meer personen uit één gezin op les, dan geldt een korting van € 10,00 op het lesgeld voor alle lessen meer dan één.

4. Tussentijds instromen


4.1.Inschrijven voor lessen kan op elk gewenst moment. Het lesgeld wordt bij tussentijdse instroming naar rato berekend. Hiernaast is de €10,- aan inschrijfkosten verschuldigd.

5. Lesdoorgang


5.1. Esthers Dance Creation kan een les annuleren indien daartoe gegronde redenen (overmacht situaties) zijn, zonder dat hier inval en/of financiële consequenties aan verbonden zijn.

5.2. Indien er sprake is van ziekte, blessure of een andere situatie waardoor een docent van Esthers Dance Creation niet in staat is de betreffende les  (sen) te geven draagt Esthers Dance Creation wanneer mogelijk zorg voor vervanging of de les in te halen. De kwaliteit en professionaliteit van de vervanger staat gelijk aan de oorspronkelijke docent. Deze vervanger zal dusdanig worden geïnformeerd over de te geven lessen zodat de oorspronkelijke lessen kunnen worden voortgezet.

6. Opzegging

6.1. Wil je stoppen met de lessen, stuur dan een mail naar info@esthers-dance-creation.nl  Het mondeling opzeggen van het lidmaatschap wordt niet als officiële opzegging in aanmerking genomen.

6.2. Opzeggen kan bij het einde van de cursus, dit zijn twee momenten in het jaar. De opzegging dient tenminste een maand voor het einde van de  cursus plaats te vinden.

6.3. Alleen bij een langdurige blessure, zwangerschap, operatie e.d. kan in overleg met Esthers Dance Creation een regeling worden getroffen voor het tegoed aan lessen.

7. Aansprakelijkheid


7.1. Esthers Dance Creation stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal of andere ongelukken op materieel gebied die ontstaan tijdens de lessen gegeven door Esthers Dance Creation. U wordt geadviseerd geen kostbare spullen in de kleedruimte te laten liggen.

8. Diversen 

Esthers Dance Creation heeft het recht om foto-, video- en geluidsopnamen van lessen, voorstellingen en workshops te maken zowel binnen als buiten de dansschool. Deze kunnen door Esther’s Dance Creation worden gebruikt voor les-, reclame en promotiedoeleinden. Uitzonderingen zijn mogelijk in buitengewone omstandigheden. Dit kan alleen nadat hiervoor een schriftelijk verzoek bij Esther’s Dance Creation is ingediend.

Door het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart men akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Esther’s Dance Creation.